1. Over ons privacybeleid

De Watergravin geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De Watergravin. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/03/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

2. Rechtsgrond van de Verwerking

De verwerking van gegevens vindt plaats op grond van ofwel de toestemming van de betrokkenen (de gasten die verblijven of aanwezig zijn op het terrein), ofwel het opstellen en de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen op verzoek van betrokkene, ofwel de noodzaak tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde belangen van De Watergravin, ofwel wettelijke verplichtingen van toepassing op De Watergravin.

2.1 Doelen

Met uw toestemming kan De Watergravin uw Persoonsgegevens verzamelen en verder Verwerken voor de vermelde doeleinden, en met name voor:

a) Het versturen van commerciële, promotionele en informatieve berichten via e-mail, post, sms/mms (mogelijk gebruik van speciale marketingtools);

b) Het delen van informatie op sociale netwerken;

Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen De Watergravin en u of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek, worden uw Persoonsgegevens verzameld en Verwerkt in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

a) Het boeken en monitoren van het verblijf en/of andere activiteiten;

b) De betaling voor gereserveerde producten, activiteiten en andere diensten verstrekt door De Watergravin;

c) Het houden van tevredenheidsonderzoeken na een verblijf;

d) Het onderhouden van contacten door De Watergravin in het kader van een boeking in uitvoering of bevestigd;

e) Het terugroepen van reserveringen in uitvoering die niet gevalideerd zijn of waarvoor de betaling niet is gelukt.

Uw persoonsgegeven kunnen bovendien worden verwerkt in het kader van een gerechtvaardigd belang van De Watergravin om ons in staat te stellen de continuïteit van de dienstverlening en de duurzaamheid van de activiteiten te waarborgen, met name:

a) Het reageren op verzoeken om inlichtingen;

b) Het voorkomen en opsporen van strafrechtelijke inbreuken

c) Het beheer en de ontwikkeling van onze activiteiten, met inbegrip van risicobeheer;

d) Het totstand brengen, de tenuitvoerlegging of de vrijwaring van juridische aanspraken tegen ons of, desgevallend, tegen de Gebruiker of Partners (bijvoorbeeld in geval van niet naleving van toepasselijke wettelijke of contractuele verplichtingen of in geval van laattijdige betaling van Diensten);

e) alle andere doeleinden welke, met eerbiediging van de belangen en de fundamentele rechten en vrijheden van de Betrokkenen, wettig zijn en kaderen binnen de specifieke context van hun Verwerking.

De Watergravin kan uw Persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder met name:

a) Het bijhouden van uw Persoonsgegevens voor boekhoudkundige doeleinden (overeenkomstig de wettelijke bepalingen);

b) Het doorgeven van uw Persoonsgegevens aan publieke overheden, overheidsinstellingen of instellingen die een overheidstaak vervullen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

We zetten geen gegevenssysteem op voor geautomatiseerde besluitvorming dat juridische gevolgen voor personen kan hebben.

2.2 Verwerkte persoonsgegevens

Voordat Persoonsgegevens worden verzameld, wordt de Gebruiker geïnformeerd of de verlangde Persoonsgegevens verplicht moeten worden ingevuld, dan wel of zij facultatief zijn. De gevolgen van de niet aanlevering van als verplicht beschouwde gegevens zullen worden gespecifieerd op het ogenblik waarop ze worden verzameld. Bepaalde gegevens welke worden verzameld op de website zijn strikt noodzakelijk voor het opstellen en de opvolging van uw contract (bv. boeking van een verblijf / verstrekking van een Dienst) of voor het navigeren op onze internetsite. Deze doeleinden zullen worden gespecifieerd op het ogenblik waarop de gegevens worden verzameld. De verplichte Persoonsgegevens worden aangeduid met een sterretje. Als deze gegevens niet worden verstrekt, zal toegang tot de Diensten en het gebruik ervan door de Betrokkene onmogelijk zijn of zal een aan een formulier gekoppeld verzoek niet kunnen worden ingewilligd.

De andere gegevens zijn facultatief en het niet verstrekken ervan heeft geen invloed op de levering van de toegezegde Diensten of reacties op verzoeken om informatie, ofschoon het de relevantie ervan kan beperken. In het bijzonder kunnen de entiteiten van De Watergravin de volgende Persoonsgegevens van u verzamelen en verder Verwerken:

a) Identiteit: titel, achternaam, voornamen, adres, telefoonnummer, email en geboortedatum

b) Gegevens met betrekking tot de wijze van betaling: identificatie via bankgegevens

c) Gegevens met betrekking tot betaling van facturen en historiek: betalingsvoorwaarden, verleende kortingen, informatie over aangegane kredieten (bedrag, duur, naam van de kredietgever, betaalwijzen, uitstaande facturen, herinneringen, saldi)

d) Technische gegevens nodig voor het gebruik van onze website: Wanneer de gebruikers de website bezoeken, registreert de webserver automatisch de gegevens en de informatie betreffende het toestel en de webbrowser die door hen worden gebruikt. Deze gegevens betreffende het type webbrowser en de gebruikte versie, het besturingssysteem, de internetprovider, het IP-adres van het toestel, de datum en het uur van de toegang tot de website waarlangs de Gebruikers deze website bezoeken en de pagina’s die ze op de website bezoeken.

Te allen tijde verwerken de entiteiten van De Watergravin alle verzamelde gegevens overeenkomstig de geldende regelgeving en, in het bijzonder, de Verordening.

3. Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

4. Bewaartermijnen

De entiteit of entiteiten van De Watergravin die bij de Verwerking betrokken is of zijn, slaan uw Persoonsgegevens op in een beveiligde omgeving gedurende de periode die noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ze verwerkt worden, plus de hierna aangegeven periode, of anders de periode die kan worden afgeleid uit de toepasselijke wet- of regelgeving, in het bijzonder maximale verjaringstermijnen volgens het burgerlijk recht en het handelsrecht.

Wanneer dit passend wordt geacht, kunnen sommige van uw Persoonsgegevens langer worden bewaard, doch uitsluitend met het oog op archivering, in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. In laatstgenoemde gevallen worden de gegevens geanonimiseerd.

Over de bewaartermijnen:

a) De Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in het kader van de levering van onze Diensten worden opgeslagen (voor de duur van de contractuele relatie, vervolgens op actieve basis gedurende 5 jaar – tenzij anderszins gerechtvaardigd door de operationele vereisten (bij voorbeeld een hangend geschil) – vanaf het einde van de Dienst. Deze perioden kunnen in elk geval, indien dit nodig blijkt, worden verlengd tot de datum waarop de contractuele aansprakelijkheid verstrijkt, op welk moment de Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd;

b) Alle Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de perioden die vereist zijn om te voldoen aan de verplichtingen die aan de Verwerkingsverantwoordelijke worden opgelegd door wet- en regelgeving;

c) Uw creditcardgegevens worden niet bewaard na de transactieperiode, tenzij u hebt ingestemd met de registratie ervan;

d) De gegevens in verband met spelletjes en prijsvragen worden bewaard zolang deze lopen en tot de prijzen zijn toegekend;

e) Persoonsgegevens die verband houden met verzoeken om informatie, zonder daaropvolgende overeenkomst, worden bewaard gedurende de tijd die noodzakelijk is om erop te reageren, plus een periode van maximaal 6 maanden;

f) De Persoonsgegevens die zijn of worden verwerkt in het kader van prospectie- of communicatieactiviteiten waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, worden niet langer dan 3 jaar na het laatste door u gelegde contact bewaard; ze worden verwijderd zodra u uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het gebruik ervan.

5. Sociale netwerken

Wanneer u een Dienst gebruikt via een sociaal netwerk, geeft u ons toestemming voor toegang tot bepaalde gegevens die u aan het sociale netwerk hebt verstrekt, in het bijzonder uw gebruikersnaam, uw voor- en achternaam, uw profielafbeelding en uw gegevens over het gebruik van deze Dienst. Door een Dienst te openen via een sociaal netwerk, geeft u ons toestemming voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van alle gegevens waarvoor u het sociale netwerk toestemming hebt gegeven om aan ons te verstrekken.

Bovendien, wanneer u onze pagina’s of accounts van sociale netwerken bezoekt, liket, volgt of er op een andere wijze mee in verbinding treedt (hierin begrepen, desgevallend, het gebruik van uw gebruikersaccount op sociale netwerken), kunnen wij beschouwd worden als mede-verwerkingsverantwoordelijken van uw Persoonsgegevens, samen met de aanbieder van de betrokken sociale media/netwerk. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens op geen enkele andere wijze dan zoals voorzien in dit Beleid. Voor meer informatie over hoe de aanbieder van de sociale media/netwerk uw Persoonsgegevens en andere gegevens gebruikt, gelieve u de betrokken aanbieder te contacteren.

6. Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

7. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

8. Cookies

U wordt erop gewezen dat, wanneer u verbinding maakt met de Sites of Applicaties en wanneer u de Diensten gebruikt, cookies (kleine tekstbestanden bewaard op uw computer) of andere vergelijkbare of aanvullende technologieën (kunnen) worden gebruikt, met inachtneming van de keuzes die u op dat gebied heeft aangegeven waar toegelaten. Deze keuzes kunnen op elk moment worden gewijzigd door de browserinstellingen te configureren of door specifieke tools te gebruiken, zoals hierna aangegeven.

Een cookie stelt de uitgever van de cookie, zolang deze geldig is, in staat om het apparaat in kwestie (computer, tablet, smartphone, enz.) te herkennen, telkens wanneer u met het apparaat toegang zoekt tot digitale inhoud die cookies bevat van dezelfde uitgever. Een cookie legt informatie vast over de navigatie met uw computer op onze site (de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en tijd waarop ze werden weergegeven, enz.), en deze informatie kan worden ingelezen bij uw latere bezoeken.

Deze cookies versoepelen het navigeren en maken de websitegebruikersvriendelijker. U kunt ervoor kiezen alle of een deel van de cookies te accepteren of te weigeren, met uitzondering van browsercookies, want die zijn vereist voor de werking van onze Site. Als u andere cookies (publieks-, personalisatie- en reclamecookies) weigert, dan hebt u nog wel toegang tot de Site, maar sommige diensten en gedeelten ervan werken mogelijk minder goed of uw gebruikerservaring is mogelijk niet geoptimaliseerd.

Wij streven ernaar u een zo goed mogelijke ervaring te bieden tijdens het browsen op de Site, door de inhoud van de pagina’s aan te passen aan uw koers en interesses tijdens het browsen, en ook door de berichten op de Site te personaliseren met actuele commerciële aanbiedingen. Als u commerciële, publieks- en personalisatiecookies weigert, kunnen wij deze hoogtepunten niet weergeven en kunnen wij alleen maar standaardinhoud, zonder animaties, aan u laten zien.

a) Absoluut noodzakelijke cookies: browsercookies

Browsercookies verbeteren de uitvoering van de Diensten om u in staat te stellen beter gebruik te maken van de Site en Applicaties. Deze cookies zijn essentieel omdat ze u in staat stellen onze websites te verkennen en de functies ervan te gebruiken (dankzij deze cookies hebt u bijvoorbeeld toegang tot beveiligde gebieden van onze websites). Zonder deze cookies kunnen de diensten die u aanvraagt (zoals zoekopdrachten) niet aan u worden geboden. Voor de opslag van deze cookies op uw computer zijn de informatie en uw voorafgaande toestemming niet vereist.

Meer in het bijzonder maken deze navigatiecookies met name het volgende mogelijk:

  • het aanpassen van de presentatie van de Site en Applicaties aan de weergavevoorkeuren van de computer(gebruiktetaal,weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.)wanneer u de Site en Applicaties bezoekt, afhankelijk van de scherm- of leeshardware en -software van de computer;
  • het verkrijgen van toegang tot een besloten gebied, na bevestiging met een aanmeldnaam en wachtwoord;
  • het opslaan van gegevens die verband houdt met de formulieren die door u zijn ingevuld op de Site en in Applicaties, of die verband houdt met informatie die u heeft gekozen op de Site of in Applicaties;
  • het verschaffen van toegang aan u – via uw aanmeldgegevens –, uw betalingen, de bestelgeschiedenis of andere gebieden waar alleen klanten toegang toe hebben;
  • het implementeren van beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd opnieuw verbinding te maken met inhoud of een Dienst nadat een bepaalde tijd is verlopen.

9. Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Ook kunt u uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bepaald bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van de website.

Wees er van bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de Site verloren gaan of zelfs dat uw de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en kan daardoor vaker worden herhaald.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

10. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

11. Contactgegevens

Natuurbeleving & Karperwater ‘De Watergravin’

info@watergravin.com of via ons contactformulier www.watergravin.com