1. Boekingen

De Watergravin neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder dient 18 jaar of ouder te zijn en gedurende het gehele verblijf aanwezig te zijn. De Watergravin behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. De Watergravin zal de boeking binnen twee werkdagen na ontvangst digitaal aan u bevestigen en factureren. Mocht u geen emailadres hebben dan ontvangt u binnen 10 dagen per post een bevestiging, dit is tevens factuur. De bevestiging/ factuur dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging/ factuur en vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging/ factuur, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de eigenaren van De Watergravin.  U kunt bellen naar (0031) 6 27 19 66 28 of u mailt naar info@watergravin.com.

2. Betaling

Bij de Watergravin kunt u inzien wanneer er nog beschikbare plaatsen zijn en direct boeken. U krijgt vervolgens een bevestigingsmail met daarin meer informatie over uw verblijf. Mocht u vragen hebben over de Watergravin voorafgaand of naderhand kunt u altijd contact opnemen.

a) Als u ruim van te voren boekt, betaald u eerst de helft (50% van het totale bedrag) en twee maanden voor de verblijfsdatum betaald u de andere helft.

b) Als u binnen twee maanden vooraf de verblijfsdatum boekt, dient u het gehele bedrag te betalen.

c) Bij niet-tijdig of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim en is De Watergravin gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan u.

Vervolg op c); U bent aansprakelijk voor alle schade die De Watergravin hieraan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die De Watergravin in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 50% van de huursom bij ontbinding, gelijk aan de totale huursom. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht. De (aan)betaling van het bepaalde onder a, b en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van De Watergravin.

3. Annuleringen

Bij annuleringen zijn de volgende bepalingen van toepassing:
U kunt twee maanden van te voren kosteloos annuleren en krijgt vervolgens uw geld terug. Mocht het verblijf later worden geannuleerd zijn hier kosten aan verbonden:

 • Eén maand van te voren betaald u 25% van het totale bedrag.
 • Minder dan één maand van te voren betaald u 50% van het totale bedrag.

4. Prijzen

De prijzen in De Watergravin-brochure en op www.watergravin.com zijn niet bindend. De Watergravin behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/ of een toeslag in rekening te brengen, bijvoorbeeld ten gevolge van (maar niet beperkt tot) een wijziging van de energieprijzen. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/ factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/ of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging/factuur door De Watergravin is verzonden.

5. Verhuur Chalet

Bij de huurprijs is het volgende inbegrepen:

 • Eindschoonmaak
 • BTW volgens de richtlijnen van de BTW administratie
 • Het gehele perceel van De Watergravin
 • Gas en elektriciteit
 • Waterverbruik

Bij de huurprijs is niet volgende niet inbegrepen:

 • Bij de eindschoonmaak
  • Afwassen
  • Bedden afhalen en gehuurde handdoeken verzamelen
  • Afval en vuilnis in de container deponeren
 • Boekingskosten (inclusief toeristen belasting €1,60 p.p.p.n.)
 • Bedlinnen en handdoeken

6. Bedlinnen en handdoeken service

De Watergravin biedt tijdens het verblijf handdoeken en bedlinnen service aan. Dit houdt in dat u bij aankomst voor elke dag een schone handdoek krijgt en twee reserve handdoeken per verblijf. Daarnaast maakt De Watergravin uw bed op en kunt van te voren kiezen voor eenpersoons- of tweepersoonsdekbedden, dit enkel in de tweepersoons slaapkamer in het chalet. Op de slaapbank liggen standaard twee één-persoonsdekbedden.

Als u een weekverblijf boekt wordt er op de helft van uw verblijf schone handdoeken gebracht, dit om te voorkomen dat de wasmand overloopt en om het chalet netjes te houden.

Kosten handdoeken en bedlinnenservice

 • Week: €17,95 per persoon
 • Midweek: €14,95 per persoon
 • Weekend: €10,95 per persoon

7. Boekingskosten

De prijzen voor het verblijf zijn exclusief boekingskosten. De kosten hiervoor per boeking zijn berekend op €30,-. Dat bedrag bestaat uit de administratiekosten en de toeristen belasting €1,60 per persoon per nacht.

8. Huisdieren

Het meebrengen van huisdieren is toegestaan. U betaald enkel een hondentaks voor de extra schoonmaak werk. Wij willen de gasten vriendelijk vragen alle uitwerpselen van de hond te deponeren in de vuilnisbak. Ook is het niet toegestaan om de uitwerpselen achter te laten in de hogere stukken gras. 

9. Aankomst en vertrek

a) Procedure vóór aankomst: Gelieve rond 13:00 uur in te checken. Mocht dit afwijken graag in overleg met de eigenaren van De Watergravin.

b) Aankomstprocedure: bij aankomst verwelkomen de eigenaren u. Zij beantwoorden eventuele vragen en overhandigen een slot, waarmee u het hek kunt sluiten.

c) Op de dag van vertrek dient u om 10.00 uur het verblijf te verlaten, dit in verband met de schoonmaak van het chalet en blokhut.

10. Verzekeringen

Het is raadzaam bij een boeking een reisverzekering af te sluiten. De Watergravin treedt niet op als bemiddelaar maar daarvoor verwijzen wij u naar andere maatschappijen die deze verzekeringen aanbieden.

11. (Huishoudelijke) Reglement

Teneinde het verblijf op het terrein voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor het verblijf vastgestelde (gedrags-)regels, zoals neergelegd in het Huishoudelijk Reglement, te vinden op de website. Overtreding van het Reglement kan verwijdering van het verblijf tot gevolg hebben zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Wij maken u er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf onderhoudswerkzaamheden in het terrein worden uitgevoerd zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

12. Zwemmen

Het is toegestaan om te zwemmen in De Watergravin, enkel als alle ingelegd hengels terug zijn ingedraaid. Het zwemmen op de Watergravin is geheel op eigen risico. Kinderen onder de 12 jaar dienen een zwemvest te dragen. Hierbij dient altijd een volwassene in directe nabijheid te zijn.

13. Varen

Het is toegestaan om te varen op De Watergravin, enkel met de huurboten die De Watergravin hiervoor ter beschikking stelt. Het varen is geheel op eigen risico. Kinderen onder de 12 jaar dienen een zwemvest te dragen. Hierbij dient altijd een volwassen in direct nabijheid te zijn.

14. Overmacht

Overmacht van de zijde van De Watergravin bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van De Watergravin daaronder begrepen oorlogsgevaar,  blokkades, brand, overstromingen, pandemieën  en andere storingen of gebeurtenissen.

15. Aansprakelijkheid

a) De Watergravin aanvaard geen aansprakelijkheid voor:

  • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op ons terrein;
  • het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten op het terrein.

b) De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/ of schade die voor De Watergravin en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of van derden die zich door hun toedoen op het terrein bevinden alsmede voor alle schade die veroorzaakt is door zaken die zij onder zich hebben.

c) Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het chalet of blokhut kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten worden doorberekend.

16. Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid van De Watergravin kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht kunt u direct voor leggen aan de eigenaren en om hen in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht een/de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via info@watergravin.com of via het contactformulier op onze website www.watergravin.com.

17. Foto’s en video’s

Indien een gast of degene die hem/haar vergezelt zich op het terrein bevindt en toevallig op een foto en/of video staat die (op)genomen werd voor een afbeelding voor De Watergravin-publicatie en/of voor weergave op een internetsite van De Watergravin, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is. Aan de beelden op de brochure en www.watergravin.com kunnen geen rechten worden ontleend.

De beelden die worden geplaatst op social-media vragen wij uw toestemming voordien ze worden geplaatst.

18. Afsluiting

Op uw boeking is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct en indirect bij De Watergravin.

Op de inhoud van (digitale) publicaties van De Watergravin zijn wijzigingen voorbehouden.

De digitale versie van de Algemene Voorwaarden van De Watergravin (te vinden op www.watergravin.com) is leidend. Indien de digitale versie van de Algemene Voorwaarden derhalve verschilt van de gedrukte versie, heeft de digitale versie voorrang. Kennelijke (digitale) drukfouten binden De Watergravin niet. Hiermee vervallen de voorgaande (digitale) publicaties.